Landbouwmachines Ceres Techniek

Ceres Ronde Balenklem XL -Euro

Balenklem Ronde CBK-XL

v.a. €1340,-

Vierkante balenklem CBK-V

Balenklem Vierkant CBK-V

v.a. €2.215,-

Balendrager

Balendrager CBD

v.a. €630,-

Beres Blokveger CBV

Blokveger CBV

v.a. €1.480,-

Ceres Boxenstrooier CBS

Boxenstrooier CBS 

v.a. €6.750,-

GreenCutter CGC600

GreenCutter CGC-600

v.a. €6.510,-

GreenCutter Twin

GreenCutter CGC-Twin

op aanvraag

Ceres Greppelfrees standaard CGF-S

Greppelfrees CGF-S

v.a.€2620,-

Grondbak

Grondbak CGB

v.a. €1040,-

Ceres Grondschaaf CGS-H250

Grondschaaf CGS-H250

v.a. €4.385,-

Ceres Hoogkiep

Hoog kiepbak CHKB

v.a. €3180,-

Kuilverdichtingswals CKVW-SS

Kuilverdichtingswals CKVW

v.a. €9.750,-

Mestvork met bovenklem euro CMVB-S-E

Mestvork met bovenklem Euro

CMVB-S

v.a. €2.085,-

Palletvork set CPVS

Palletvork set CPVS

v.a. €1410,-

Ceres Pelikaanbak Euro

Pelikaanbak Euro CPBG-SOB

v.a. €2.495,-

Pelikaanbak minishovel

Pelikaanbak minishovel CPBG-SOB

v.a. €2.075,-

Ceres Pelikaanbak vaste tand Euro CPBV-HD

Pelikaanbak vaste tand Euro CPBV-HD

v.a. €3725,-

Pelikaanbak vaste tand Euro CPBV-HD-SOB

v.a. €3.940,-

Ceres Veegmachine CVHM

Veegmachines CVM

v.a. €2.675,-

Ceres volume bakken Euro

Volumebak Euro CVB

v.a. €1.835,-

Wiedeg CWE600

Wiedeg CWE600

v.a. €7.705,-

Ceres volume bakken Euro

Volumebak Minishovel CVB

v.a. €1.120,-

Ceres Weilandbeluchter CWB

Weilandbeluchter CWB

v.a. €8.950,-

Driepunt oppikbok CDPH

Driepunt oppikbok CDPH

v.a. €875,-

Trommelmaaier ECO CUT

Trommelmaaier

v.a. €3.175,-

Weidesleep

Weidesleep CWS

v.a. €2.950,-

Mais Schuif CMS-45

v.a.€11.445,-